Knihovní informační systém TabbyBook

Obchodní podmínky knihovního systému TabbyBook

Tyto obchodní podmínky řeší vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem vzniklý podáním elektronické objednávky na stránkách www.tabbybook.cz. Provozovatel je společnost Computer Aided Technologies, s. r. o. , Slovákova 2, 602 00 Brno, IČO 26904136, zapsaná v Obchodmím rejštříku pod značkou C 44159. Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, jejímž jménem je objednávka podána.

Objednání

Objednatel musí během objednání uvést všechny povinné údaje. Potvrzením objednávky se ihned zprovozní služba a jsou na uvedenou e-mailovou adresu zaslány přístupové údaje a na fakturační adresu je zaslána faktura na první zvolené období. Knihovní systém je možné začít užívat ihned po jeho zprovoznění. Zprovozněním služby se Objednatel stává pro účely tohoto textu Uživatelem.

Předmět objednávky

Předmětem objednávky je provoz a technická podpora knihovního systému TabbyBook.

Provoz služby

Provozem služby se rozumí zajištění nepřetržitého běhu systému tak, aby byl funkční a přístupný prostřednictvím internetového webového rozhraní. Provozovatel je oprávněn, na dobu nezbytně nutnou, přerušit nebo omezit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných oprav a údržby systému. O plánovaném přerušení bude Provozovatel Uživatele informovat s dostatečným předstihem.

Provozovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb z důvodu vyšší moci (požár, povodeň apod.), poruchy zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky energie, telekomunikačního spojení atd.).

Provozovatel je oprávněn ukončit provoz služby Uživateli, pokud by byl v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, poškozoval dobré jméno Provozovatele nebo jeho pověst.

Technická podpora

Technickou podporou se rozumí poskytování rad a informací pracovníkům Uživatele prostřednictvím e-mailu a telefonicky. Uživatel nemá na technickou podporu nárok, pokud si při obědnávce zvolí variantu bez garance technické podpory. Technická podpora je poskytována v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 vyjma státem uznaných svátků. Technická podpora je poskytována v českém jazyce.

Platby

Uživatel má možnost volit frekvenci plateb měsíční, čtvrtletní, roční. Všechny platby probíhají bezhotovostně, převodem na bankovní účet provozovatele na základě Provozovatelem zasílaných účetních dokladů (faktur).

Ceny

Všechny ceny uvedené na těchto stránkách jsou bez DPH.

Zálohování

Data uložená do systému jsou pravidelně zálohována. Frekvence záloh, je závislá na zvoleném typu technické podpory.

Pozastavení a Zrušení služby

Provozovatel je oprávněn pozastavit Uživateli provoz služby (nedojde ke smazání dat) v případě prodlení Uživatele v platbách za služby delším než jeden měsíc. Provozovatel se zavazuje o úmyslu pozastavit službu, informovat Uživatele e-mailem nejpozději 14 dnů před pozastavením služby.

Provozovatel je oprávněn zrušit pozastavenou službu, pokud nebyla Uživatelem uhrazena ani jedna platba. Provozovatel je rovněž oprávněn zrušit službu, pokud je pozastavená déle než 3 měsíce. Zrušením služby dojde ke smazání dat. Provozovatel zruší službu po písemné žádosti Uživatele. Uhrazené platby se nevrací.

Aktivace pozastavené služby

Provozovatel aktivuje pozastavenou službu ihned poté, co o aktivaci služby písemně požádá Uživatel a uhradí závazek vůči Provozovateli.

Logo a název knihovního systému

Uživatel knihovního systému může na svých stránkách uvést logo a název knihovního systému. Provozovatel má právo uvést obchodní název uživatele v referenčním listu.

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1.4.2010